NieruchomosciLokalne.com

Dzwoń 798 739 321 lub 15 649 70 11

Contact us

Jakie dokumenty zabrać do notariusza przy sprzedaży nieruchomości.

Jun - 24 | | No comments. | Blog

Aby sprzedaży mieszkania była ważna zarówno zbywca, jak i nabywca powinni zawrzeć transakcję u notariusza. Do transakcji notariusz potrzebuje niezbędne dane oraz dokumenty, które należy dostarczyć.

Czy umowa sprzedaży powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego?

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym sporządzonym przez notariusza. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, który posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne. Można by rzecz, iż notariusz jest gwarantem bezpieczeństwa obrotu prawnego. Z tego też powodu, fakt sporządzenia umowy sprzedaży – zarówno dla nabywcy, jak i zbywcy – przyczynia się do zagwarantowania tym stroną bezpieczeństwa dokonanej transakcji. Podczas transakcji notariusz sporządzi akt notarialny. W tymże dokumencie urzędowym powinny się znaleźć następujące dane:

1. dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu,

2. miejsce sporządzenia aktu,

3. imię i nazwisko i siedzibę kancelarii notariusz,

4. imiona i nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie,

5. imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników,

6. oświadczenie stron,

7. stwierdzenie faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,

8. stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,

9. podpisy osób biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy jego sporządzaniu,

10. podpis notariusza.

W wyniku sprzedaży nieruchomości – następuje przeniesienie nieruchomości – chociażby dla danej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta. Wypis aktu notarialnego zawierający wniosek wraz z dokumentami stanowi podstawę wpisu do księgo wieczystej. Notariusz zobowiązany jest przesłać w/w dokumenty właściwemu sądowi wieczysto księgowemu w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy sprzedaży?

Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć notariuszowi następujące dokumenty – potrzebne do zawarcia transakcji sprzedaży nieruchomości:

– zaświadczenie z banku o udzielonym kredycie – jeżeli kupujący nie zakupi mieszkania za gotówkę,

– zaświadczenie z administracji, że właściciel mieszkania nie ma żadnych zaległości w regulowaniu stałych opłat,

– zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta o tym, że w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany,

– wypis z księgi wieczystej – jeżeli takowy istnieje,

– umowa sprzedaży nieruchomości,

– dowód osobisty, a także numery NIP i PESEL (potrzebny przy zawarciu transakcji).

Powyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć notariuszowi wcześniej, aby jego kancelaria miała czas na przygotowanie treści aktu notarialnego. Notariusz przy dokonywaniu transakcji ma za zadanie jedynie potwierdzić zgodną wolę obu stron. W związku z tym, treść umowy sprzedaży zależy przede wszystkim od woli sprzedającego i kupującego.

Na czym polega zawarcie transakcji u notariusza?

Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów notariuszowi oraz sporządzeniu aktu notarialnego przychodzi czas na zawarcie transakcji. Zawarcie transakcji polega na tym, że zarówno sprzedający, jak i kupujący spotykają się u notariusza, który odczytuje treść wcześniej przygotowanej umowy sprzedaży nieruchomości (akt notarialny). Wówczas, gdy obie strony transakcji zgadzają się z treścią aktu notarialnego, to składają pod nią swoje podpisy. Ale nie tylko, podpis składa także notariusz. Od tego mementu można uznać, że transakcja została prawidłowo zawarta.

Źródło: www.nieruchomosci.wieszjak.pl

 

 

Comments are closed.